Ett av förslagen som har lämnat in inför Miljöpartiets kongress är att skjuta så många älgar som möjligt samt att minska antalet nötkreatur för att rädda klimatet.

En motion lyfter problemet med den potenta växthusgasen metan och handlar i detta fallet om hur djur bidrar till ökade utsläpp. I motionen, skriver Svenska Dagbladet.april-alg

”Djurhållningen orsakar metanutsläpp mest via djurens matsmältning med också genom markanvändning, utfodring och gödselhantering”, skriver Henry Kallioniemi som skickat in motionen. Kallioniemi tillägger även att älgar även orsakar skador på skogen, som därmed får ett försämrat upptag av koldioxid. 

Lösningen på detta menar Kallioniemi är att avskjutningen ska begränsas av klimatskäl till endast vad som krävs för att säkra artens långsiktiga fortlevnad, likaså vad som gäller jakt på varg. 

Kallioniemi vill att MP ska verka för att älgstammen kraftigt ska minskas genom att jakttiderna utökas och Naturvårdsverket tar över tillståndsprövningen från länsstyrelsen. 

Vidare anser motionären att det bör införas ett särskilt stöd för slakt av nötkreatur, vilket finansieras genom särskild skatt på uppfödning av nötkreatur. 

Dock är inte partistyrelsen helt förtjust i förslaget och avslår därför motionen. De skriver att: ” trots de aspekter som motionärerna tar upp, så har älgkött ändå lägre klimatpåverkan än nästan allt annat kött vi äter”. 

Vidare skriver de: 

”Älgarna själva tenderar också att föredra att inte bli dödade. Motionärerna kan dock glädjas åt att antalet älgar förmodligen skulle minska något redan med den rovdjurspolitik vi har.”, rapporterar Svenska Dagbladet