Efter en omfattande samarbetsprocess har nya miniminivåer fastställts för björn, järv och lodjur. Den främsta förändringen är höjningen av miniminivåerna för lodjur i södra Sverige på grund av ökad population, med motsvarande justeringar i mellersta och norra regioner.

Senaste beslutet om miniminivåer för björn förblir oförändrat jämfört med 2019. För järv innebär det en fördelning av två föryngringar från norr till mellersta förvaltningsområdet för att mildra dess påverkan på renskötseln. Dessutom flyttas en järvföryngring inom norra området. När det gäller lodjur fördelas sju föryngringar från norra och mellersta områdena till södra regionen, med tanke på dess ökande förekomst där.

 

Individantal

En nyckelförändring sedan föregående beslut är övergången från att ange miniminivåer i antal föryngringar till individantal. Detta för att underlätta jämförelser över tid. Ändringar i den relevanta förordningen inkluderar även omräkningsfaktorer för att konvertera föryngringar till individer, vilket återspeglas i Naturvårdsverkets tabeller.

Översynen genomfördes i samarbete mellan Naturvårdsverket, länsstyrelserna och samverkansråden. Slutgiltiga beslut fattades av Naturvårdsverket med utgångspunkt från förslagen från länsstyrelserna och samverkansråden.