Ny data från inventeringen 2023/24 visar att antalet vargar i Sverige nu är omkring 375, vilket är en nedgång från föregående vinter då antalet var cirka 450.

 

Den årliga inventeringen av varg i Skandinavien omfattar både Norge och Sverige, där man beräknar stammens storlek utifrån antalet familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar. Totalt uppskattas antalet vargar i Skandinavien under vintern 2023/24 till cirka 440 individer, varav 375 finns i Sverige. Minskningen överensstämmer med det antal vargar som tagits bort genom skydds- och licensjakt under året samt de prognoser som gjorts inför dessa jaktbeslut.

– Vi har idag förvaltningsverktyg som skapar en funktion för att följa antalet vargar och på ett kontrollerat sätt påverka utvecklingen i riktning mot de beslutade politiska målen. Vinterns inventering visade att vargstammen har minskat jämfört med i fjol och att etableringen i södra Sverige fortsätter, säger Mona HansErs, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

 

Nya vargrevir i södra Sverige

Under våren 2021 föddes för första gången på över 150 år vargvalpar i Skåne och Jönköpings län. Våren 2023 föddes valpar i ett revir på gränsen mellan Kalmar och Kronobergs län. Vintern 2023–2024 etablerades dessutom ett nytt vargpar i Hallands län. Trots att det totala antalet revir i södra Sverige inte har ökat jämfört med förra säsongen, har fler län i området nu vargrevir. Av de fastlandslän som ingår i södra förvaltningsområdet var Blekinge det enda län som inte hade något revir med familjegrupp eller revirmarkerande par. Med fler revir i södra Sverige ökar även antalet unga vargar på vandring, vilket påverkar alla län utom Gotland.

– Inom mellersta förvaltningsområdet har den geografiska fördelningen av vargstammen förändrats. Det har blivit fler revir i de sydliga länen och färre revir i de norra länen. Gävleborg hade den här vintern färre föryngringar än Skåne och det visar hur snabbt det kan ske förändringar i den skandinaviska vargstammen, förra året var situationen omvänd, säger Mona HansErs.

 

Om varginventering

Inventeringen av varg pågår från 1 oktober till 31 mars varje år. Under denna period registrerar man familjegrupper, revirmarkerande par samt föryngringar. Övervakningen sker genom spårning på snö, användning av viltkameror och DNA-analyser från urin och spillning. Det totala antalet vargindivider, både i revir och som ensamma vandringsvargar, beräknas med hjälp av en omräkningsfaktor.

 

Läs hela inventeringsrapporten här