77 miljoner kronor har tilldelats våtmarksprojekt runt om i landet genom det lokala naturvårdssatsningens (LONA) våtmarksbidrag. Årets fördelning omfattar både pågående projekt och 63 nya projekt som kommer att främja bevarandet och återställandet av våtmarker i olika delar av Sverige.

LONA-bidragen, som administreras av kommuner i samarbete med Länsstyrelserna, riktar sig till kommuner, markägare, vattenförbund, ideella föreningar, och andra aktörer som är engagerade i naturvård. Utdelning innefattar även mottagare som enskilda markägare med skog eller betesmarker, kyrkostift, hästgård och golfklubbar.

Våtmarksprojekten som finansieras genom LONA-bidraget är av avgörande betydelse för miljön då de har förmågan att minska klimatutsläpp, främja renare grundvatten och bidra till en ökad biologisk mångfald av växter och djur i landskapet. Dessutom utgör de en del av klimatanpassningsåtgärder genom att skapa översvämningsytor. Dessa våtmarker kan också fungera som rekreationsområden för vandring, fågelskådning och naturkunskap.

Exempel på åtgärder som kommer att genomföras inom de nya våtmarksprojekten inkluderar rensning av igenvuxna sund genom borttagande av vegetation, igenläggning och/eller dämning av diken för att främja fisk- och fågellivet, anläggande eller återskapande av dammar, strandängar och andra småvatten för att öka de ekologiska värdena hos olika vattensystem, samt restaurering av svämplaner och återmeandring av vattendrag i kombination med nya våtmarker för att förbättra landskapets förmåga att hantera vatten.

Dessa mångfacetterade våtmarksprojekt kommer att genomföras i olika miljöer, inklusive skogs- och odlingslandskap samt kulturhistoriska områden, vilket ytterligare förstärker deras värde och mångsidighet.

LONA, som har funnits sedan 2004, har blivit en central aktör för naturvården i Sverige. Under årens lopp har över 4 100 projekt med nästan 15 000 åtgärder genomförts, med deltagande från samtliga av landets kommuner. Även om vem som helst kan initiera och driva ett LONA-projekt, är det kommunerna som ansöker om bidrag och är ansvariga för projektens genomförande, med Länsstyrelserna som ansvariga för att bevilja eller avslå ansökningar. Årets betoning på våtmarksprojekt har möjliggjort att dessa projekt kan få bidrag på upp till 90 procent av de berättigade kostnaderna.

För de som är intresserade av att följa våtmarksprojektens framsteg eller planerar att ansöka om LONA-bidrag i framtiden, är det värt att notera att nästa ansökningsomgång måste vara inlämnad senast den 1 december.

Källa: Naturvårdsverket