I ett beslut från den 28 juni överlåter nu Naturvårdsverket möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga länsstyrelser i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller således länsstyrelsen i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala samt Örebro län.

Beslutet gäller från beslutsdagen till och med den 28 februari 2022. Villkoren som respektive länsstyrelse måste beakta när de fattar sina beslut om licensjakt är att länsstyrelsen skickar beslutet till Naturvårdsverket samma dag som beslutet fattats. Att länsstyrelsen snarast ska, om möjligt inom 24 timmar efter det att fällt djur besiktigats, registrera det fällda djuret i databasen Rovbase. Länsstyrelsen ska även inom 48 timmar efter licensjaktens avlysning rapportera in uppgifter om hur många djur som fällts i Rovbase 4.
Då jakten ska ske under strängt kontrollerade former ska länsstyrelsen ange i sitt beslut på vilket sätt denna kontroll säkerställs.

Enligt beslutsunderlaget från Naturvårdverket är den redovisade populationsstorleken på varg, enligt gjorda inventeringar under vintern 2020/2021, 395 individer. I den beskattningsmodell Naturvårdsverket använder sig av anges att populationsstorleken för den svenska delpopulationen beräknas att uppgå till 403 individer den 1 oktober 2021 där hänsyn har tagits till det uttag på 49 individer som har skett under perioden 1 oktober 2020 till 30 april 2021.

Utbredningen av vargstammen i Sverige ligger i huvudsak inom samma område som tidigare, det mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet. I år fastställdes dock även föryngringar i norra samt södra rovdjursförvaltningsområdet. Under det senaste året har det noterats att varg även etablerat sig i det södra förvaltningsområdet

Naturvårdsverket har i en bilaga till sitt beslut bland annat påtalat att ett av syftena med jakten kan vara att minska den socioekonomiska och psykosociala påverkan som täta vargstammar kan ha på människor som bor i områden med mycket varg samt att minska illegal jakt.