Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att de har beslutat om nya miniminivåer för varg den 9 maj. De ger utrymme för länsstyrelser att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar. Naturvårdsverket fastställer nivåerna baserat på förslag från länsstyrelserna och de bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra artens möjligheter att klara sig långsiktigt. Detta förutsätter att miniminivåerna motsvaras av faktiska föryngringar, varghonor med ungar som är konstaterade i inventeringar. Detta ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltning utifrån de förutsättningar som finns i länen.

Naturvårdsverket har fastställt miniminivåer med utgångspunkt i förslag från länsstyrelsernas samverkansråd för de tre rovdjursförvaltningsområdena (norra, mellersta och södra Sverige). Samverkansrådens förslag har justerats av Naturvårdsverket så att de sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet på 300 individer. Det nationella referensvärdet är det antal vargar som krävs för att arten ska klara sig långsiktigt, så kallad gynnsam bevarandestatus. Referensvärdet har rapporterats till EU i april.

Mer information finns på naturvardsverket.se