Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att de rapporterat till EU att det minsta antalet vargar i Sverige för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus är 300. Vart sjätte år rapporterar Naturvårdsverket till EU statusen för olika arter och naturtyper enligt artikel 17 i EU:s art- och habitatdirektiv. Rapporteringen genomfördes 29 april.

– I rapporteringen anges även att referensvärdet för varg är 300 individer. Det är det lägsta antal vargar som ska finnas i Sverige säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Vid förra rapporteringstillfället 2013 rapporterades 270 vargar som referensvärde vilket följde riksdagsbeslutet En hållbar rovdjurspolitik och den bedömning Naturvårdsverket gjorde som rapporteringsansvarig myndighet utifrån då gällande kunskap.

2015 utredde Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen vad som skulle vara gynnsam bevarandestatus för varg. Två oberoende forskargrupper fick i uppdrag att besvara frågan vilket resulterade i att den svenska vargpopulationen anses ha gynnsam bevarandestatus om det finns minst 300 vargar i landet och minst en ny genetisk viktig varg invandrar från Finland eller Ryssland varje femårsperiod och reproducerar sig.

– Eftersom bedömningen av vad som är gynnsam bevarandestatus ska bygga på bästa tillgängliga forskning har man i rovdjursförvaltningen vid exempelvis beslut om jakt utgått från minst 300 vargar sedan 2015. Denna nivå får också stöd i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2016. Nu har därför 300 vargar även rapporterats in som referensvärde till EU, säger Marcus Öhman.

Källa: naturvardsverket.se