I ett pressmeddelande meddelar Naturvårdsverket att översynen av jakttider nu är klar och redo att lämnas över till regeringen. Förslaget innehåller dock många motsägelsefulla argument, Svenska Jägareförbundet riktar skarp kritik mot förslaget och efterlyser en ny remissrunda enligt Svensk Jakt.

Till exempel föreslås att de förslag till förkortade jakttider på kråka genomförs, trots att man i konsekvensbeskrivningen anger att kråkan är en betydande predator på småviltet och att predatorkontrollen under våren är viktig för många arter.

I förslaget ligger även att stoppa jakten på ejder och småskrake, detta trots att jakten enligt Artdatabanken inte anses ha någon negativ påverkan på bestånden. Hur ett avskaffande av incitamentet för skärgårdsjägarna att hålla efter mink och andra predatorer samt fredandet av havs- och gråtrut och inskränkningarna i kråkjakten, som alla är betydande boplundrare för ejdern, ska bidra till att rädda en vikande ejderstam framgår inte av förslaget.

Läs hela förslaget här