Som ett led i att minska spridningen av sjukdomen CWD, Chronic Wasting Disease, som är en sjukdom som drabbar hjortdjur, har man i Norge tagit beslut om att utöka jakttiderna på vildren, älg och rådjur. CWD har varit känd hos hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet och liknande fall upptäcktes för första gången i Europa på vildren i Nordfjella i Norge 2016. CWD kallas också för avmagrings­sjuka och beror på proteinförändringar i hjärnan, vilket kan leda till avmagring, neuro­logiska symtom och död.

Norska Miljöbyrån skriver att ”Målet med att förlänga jakttiden för älg och rådjur är att minska populationen. Minskad hjorttäthet i områden med CWD är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta i dagens akuta situation” Älg- och rådjursjakten har utökats i 22 kommuner i och omkring Nordfjella och Hardangervidda vildrensområde. Här är jakttiden för älg och rådjur från 15 augusti till 31 januari.

Även när det gäller jakt på vildren så påbörjas jakten den 15 augusti i Hardangervidda vildrensområde och gäller området söder om riksväg 7. Syftet med den tidigarelagda jakten är att man önskar att fler rentjurar fälls då dessa tenderar att vara mer benägna att drabbas av sjukdomen och dessutom är de mer attraktiva att jaga tidigt på säsongen innan brunstperioden börjar.

Beslutet för utökad- och förlängd jakttid på hjort i Norge gäller för tre år och under perioden är även fri avskjutning på hjortkalv tillåten.

Förslaget om förlängd jakttid behandlades förra året och NJFF, Norges Jeger- og Fiskerforbund var positiva till de utökade jakttiderna och ställer sig positiva till att Norska miljöstyrelsen nu har fastställt dessa beslut.

I Sverige har CWD konstaterats hos tre älgkor i Norrbottens län och en älgko i Västerbotten. Alla älgar var äldre djur.

I den pågående forskningen har det visat sig att CWD finns i olika varianter. De varianter som hittats i Nordamerika och på vildren i Norge är smitt­samma mellan djur. De fall som konstaterats på älg i Sverige har en annan karaktär och tyder på att de inte direkt smittar mellan djur.

Den smittsamma varianten av CWD är mycket svår att bekämpa och får sjukdomen fäste i en population kan det leda till att populationen dör ut.

CWD lyder under epizootilagen och det är viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. Därför ska man alltid anmäla om man misstänker sjukdom eller beteendeförändringar hos hjortdjur för att de ska kunna provtas och följas upp.

Om man ser hjortdjur med minst ett av följande symtom, avmagring, rörelsestörning, avvikande beteende, ökad salivering eller urinering så ska dessa rapporteras in.

Fakta CWD: Jordbruksverket