Från och med den 15 februari är det nu möjligt för ideella föreningar att ansöka om bidrag ur Viltvårdsfonden. Den 7 januari fattade regeringen beslut om en ny förordning som öppnar upp för att fler föreningar ska kunna få del av fonden som finansieras helt av jägarnas pengar.

I ett pressmeddelande beskriver Naturvårdsverket förutsättningarna som krävs för att få ta del av bidragen;

Bidrag kan delas ut både som organisations- och verksamhetsbidrag i syfte att utföra åtgärder som främjar viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen: 

  • Organisationsbidrag 
    Bidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal, geografiska spridning och aktivitetsnivå. 
  • Verksamhetsbidrag 
    Bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och som är förenat med resultatkrav. 

Urval och bedömningskriterier 

Syftet med bidragen ska vara att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Företräde ska ges till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla detta syfte. De ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar för detta ges företräde och prioriteras. 

För att säkerställa en god nationell viltvård som syftar till att bevara och nyttja viltbestånd långsiktigt kommer ansökningar som  

  • syftar till att förverkliga Strategi för svensk viltförvaltning,  
  • inriktas mot jaktbara eller potentiellt jaktbara arter,  
  • visar på en koppling mellan jakt och viltvård  

ges företräde och prioriteras. 

Om den som ansöker om bidrag tidigare fått bidrag ur viltvårdsfonden, ska även redovisningen av vad tidigare bidrag använts till beaktas vid bedömning av ansökan. 

Tidsplan 

Ansökningsperioden är mellan februari till mars. Under april kommer bedömningar och urval att ske. I maj tas beslut om vilka som får bidrag och besked skickas ut.  

För bidrag som avser år 2022 kommer det vara en ansökningsperiod i höst. 

Mer information 

Ytterligare information, förordningen och ansökningsformulär går att hitta på vår webbsida om Viltvårdsfonden. Där det också kommer gå att följa processen.