En nyligen genomförd studie av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har avslöjat närvaron av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i mark, växter och djur på Frösön i Jämtland. Tidigare mätningar i området har indikerat höga PFAS-halter i vatten och fiskar. Forskningsresultaten visar att PFAS har absorberats i jord, växter och djur i området.

Studien, som leddes av SLU-forskarna Frauke Ecke och Lutz Ahrens under perioden 2021-2022, inkluderade insamling av prover från jord, blek taggsvamp, hallon, blåbär, lingon, skogssork, rådjur och älg från olika platser på Frösön. PFAS-halterna i dessa prover mättes och jämfördes sedan med prover från ett kontrollområde utanför Umeå.

– PFAS innefattar en grupp industriellt framtagna kemikalier där i dagsläget över 4 700 ämnen ingår. Vi vet att dessa ämnen har en inverkan på levande ting och att de är långlivade men det finns för lite kunskap i dagsläget om hur upptaget i den terrestra näringskedjan ser ut och där är den här studien ett unikt och viktigt bidrag, säger Lutz Ahrens, professor vid SLU.

Resultaten indikerar att PFAS förekommer i både djur, växter och jord. Hos vilda djur var PFAS-halterna högre i levern jämfört med andra organ och vävnader. Skogssorkarna uppvisade de högsta koncentrationerna av PFAS som någonsin har registrerats hos detta vanliga däggdjur i Europa.

-Skogssorkarna har en viktig roll i ekosystemen. De utgör basföda för många stora rovdjur exempelvis rödräv, pärluggla och mårddjur. Vi är oroade över vad den här höga PFAS-förekomsten som fanns i just skogssorkarna kan få för effekt på ekosystemen både här och nu men också på längre sikt, fortsätter Frauke Ecke.

Inga överskridanden av EU:s gränsvärden för PFAS i viltkött noterades i något av de undersökta muskelproverna. Dock låg PFOS-halten i muskelprovet från ett rådjur nära gränsvärdet. PFOS-gränsvärdet för biprodukter vid slakt överskreds i leverprover från två rådjur. Forskarna varnar för att det tolerabla veckointaget av PFAS, som rekommenderas av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), kan överskridas vid regelbunden konsumtion av rådjurskött från Frösön. Det finns för närvarande inga fastställda gränsvärden för bär och svamp.

Denna studie är den första av sitt slag i Sverige, och forskarna understryker vikten av fortsatta undersökningar inom området.

– Människor som får i sig höga halter av PFAS kan exempelvis drabbas av cancer, reproduktionssvårigheter och nedsatt immunförsvar med ökad risk för infektionssjukdomar som följd. Det är sannolikt att PFAS kan få samma effekter på djur men det kan också finnas andra effekter som vi inte känner till idag, men här krävs mer kunskap och fler studier, avslutar Frauke Ecke.

Läs hela pressmeddelandet här