I en remiss från Länsstyrelsen i Jämtland framgår det att Länsstyrelsen avser att begränsa möjligheten till hundträning på statens marker ovan odlingsgränsen. I sin remiss skriver länsstyrelsen följande ”Tidigare har hundträning upplåtits inom specifika hundträningsområden fördelade inom ett fåtal samebyar. Länsstyrelsen anser att det i första hand är småviltjakten som ska upplåtas och att den kan och ska upplåtas inom alla jaktområden i hela länet.

Länsstyrelsen anser vidare att hundträning kan upplåtas inom hela länet men att hundträning i grundupplåtelsen endast upplåts utanför jakttid, det vill säga från och med 1 mars till och med 20 april. Den person som önskar träna hund under jakttid kommer alltså behöva lösa ett jaktkort. Det i sin tur får effekt på jakttrycket i respektive område vilket i sin tur sannolikt får till följd att fler områden avlyses på grund av uppnått högt/maximalt jakttryck.

Möjligheten till hundträning tas bort under perioden 16–24 augusti vilket också bör bidrar till en minskning av intrånget under augusti”.

I sitt underlag ger sig även länsstyrelsen på löshundsjakten då det är den enligt samebyarna i Jämtland som orsakar avsevärd olägenhet för renskötseln. I samtal med samebyarna har det däremot framkommit att jakt utan hund skulle kunna accepteras, men möjligheten att göra sådana avlysningar har saknats utifrån tidigare bestämmelser.

Länsstyrelsen vill då med grund i ovanstående öppna upp för en sådan förändring med syfte att minska olägenheten för renskötseln men samtidigt kunna fortsätta upplåta jaktformer som är mindre invasiva, exempelvis jakt efter bäver, predatorjakt eller smygjakt efter andra viltarter.