I början av september konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Under den andra månaden av utbrottet har avspärrningar påbörjats inom det område där smittade vildsvinskadaver hittats. Även om det fortfarande återstår mycket arbete har vi nu fått en klarare bild av hur smittan sprids. Jordbruksverkets operativa ledningscentral har flyttat till gemensamma lokaler som är anpassade för vinterkyla, tillsammans med anläggningen för provtagning och förbränning.

Det har nu gått två månader sedan det första fallet av afrikansk svinpest bekräftades hos ett vildsvin utanför Fagersta, baserat på provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Under den andra månaden har huvudfokus legat på att kartlägga smittans utbredning genom att söka efter vildsvinskadaver och minimera risken för ytterligare smittspridning.

– En mycket viktig åtgärd som vi inledde den 11 oktober är att stängsla in det område där smittade kadaver har hittats. På så sätt minskar vi fysiskt risken för att smittade vildsvin tar sig ut ur området, och att friska tar sig in, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Hittills har 53 smittade kadaver hittats inom en avgränsad del av kärnområdet. Sedan den 8 september har Jordbruksverket etablerat en operativ ledningscentral i Fagerstas kommunhus och en central för provtagning och förbränning vid Sänkmossens avfallscentral i Fagersta från den 12 september. Under oktober har all verksamhet flyttats till gemensamma lokaler i Fagersta, vilket inte bara effektiviserar arbetet utan även skapar en bättre arbetsmiljö, speciellt inför den kommande vintern.

– Alla högst prioriterade delar av den smittade zonen har nu genomsökts och en andra sökomgång i kärnområdet har initierats. Resultaten efter två månaders arbete stärker antagandet att smittan finns i ett begränsat område. Senaste veckornas fynd antyder dessutom att smittspridningen för närvarande inte är omfattande, vilket är väldigt positivt säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Samtliga restriktioner inom det drabbade området kommer att fortsätta gälla tills Jordbruksverket beslutar att upphäva dem.

Det finns mer att läsa på Jordbruksverket