Sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påvisades första gången i Europa 2016 och EU beslutade därefter om en generell övervakning i sex medlemsstater, inklusive Sverige. Vid provtagningen har CWD under våren 2019 upptäckts hos två äldre älgkor i Arjeplog respektive Arvidsjaur. Till följd av detta ska nu en utökad provtagning ske i det berörda området.

– När ett fall av CWD påvisas inom EU:s program ska provtagningen utökas i området där man har hittat sjukdomen. Fler prover ger bättre underlag för att bedöma sjukdomens utbredning i området och den eventuella smittsamheten. Därför finns det krav i EU-lagstiftningen på utökad provtagning vid fynd av CWD, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Det finns indikationer på att den CWD som har påvisats i Sverige inte är smittsam, utan att sjukdomen även kan uppkomma som åldersförändringar. Provtagning kan ge ny information om sjukdomen och utgöra underlag för en bedömning av eventuell smittsamhet.

Jordbruksverket har beslutat att provtagningen ska utökas i det älgskötselområde där de sjuka älgarna hittades, och att den ska omfatta älg och ren, som är de enda mottagliga arterna i området. Provtagningen ska omfatta de älgar som är äldre än ett år och skjuts i älgjakten 2019-2020. Dessutom ska en del av de renar som slaktas under slaktsäsongen 2019-2020 från samma område provtas.

Provtagningen kommer att utgöra en del extra moment i slakten, och myndigheterna kommer att vidta åtgärder för att underlätta provtagningen. Bland annat kommer Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att tillhandahålla provtagningsmaterial, Jordbruksverket kommer att stå för utbildning av provtagare, och man ser över möjligheterna att hjälpa samebyarna med logistik och kylförvaring av slaktkropparna i väntan på provsvar.

Man kommer också att kunna ansöka om ersättning för eventuella extra kostnader som uppstår på grund av provtagningen. Mer information om det kommer att läggas ut på Jordbruksverkets webbplats.

Källa: sva.se