Idag presenterade den nya regeringen sin regeringsförklaring och samtidigt presenterades även de ministrar som ska ingå i regeringen under kommande mandatperiod.

Som landsbygdsminister utsågs Kristdemokraternas (KD) Peter Kullgren. Peter Kullgren är jägare och jagar själv i trakter med vargförekomst och är väl insatt kring den problematik som uppstår i områden där vargen negativt har kommit att påverka de människor som bor och lever i vargrevirens närhet. Peter Kullgren var också medförfattare till en debattartikel i Expressen den 25 juli där det bland annat stod ”Den som sitter i stan med inställningen att vargen är helt ofarlig, har ingen aning om hur påträngande detta djur är för många människor på landsbygden. Både jakthundar och sällskapshundar har blivit vargens rov.

Jaktfrågorna i KD:s landsbygdspolitiska program
Peter Kullgren har utarbetat Kristdemokraternas landsbygdspolitiska program som offentliggjordes i början av april 2022. Där vill man bland annat att Svenska Jägareförbundet fortsättningsvis får sköta det allmänna uppdraget kring viltförvaltning.

KD vill även återställa balansen mellan jakt- miljö- och naturvårdsintressen i viltförvaltningsdelegationerna utifrån den förändring som den rödgröna regeringen gjorde kring sammansättningen i viltförvaltningsdelegationerna vid landets länsstyrelser. Vid denna förändring anser KD att miljö- och naturvårdsintresset fått ett oproportionerligt inflytande i förhållande till jaktintresset och man anser att balansen i viltförvaltningsdelegationernas sammansättning därför bör återställas.

KD vill också säkerställa att de pengar som staten tar in via jaktkort enbart skall gå till de organisationer som tillvaratar jägarnas intresse.

I sitt landsbygdsprogram lyfter man särskilt problematiken kring de konflikter som uppstått i norra Sveriges. I rapporten skriver KD; ”Det s.k. Girjasmålet har fått ett avgörande där man har prövat vem som har rätt att upplåta jakt och fiske ovan odlingsgränsen inom samebyns område. Domslutet har medfört att Girjas sameby nu kontrollerar rätten till jakt, fiske och uppehälle inom sitt stora område. Många boende i norra Sverige fruktar att denna rättighet också kan ges andra samebyar. Möjligheten till jakt begränsas då starkt och många är vittnesbörden om de motsättningar som uppstått till följd av Girjasdomen. Rennäringslagen bör inte stå i vägen för allas lika rättigheter i Sverige. Domens konsekvenser behöver analyseras och föreslå ändringar i lagen på de punkter som krävs för att allmänheten ska ges samma tillgång till fjällen och det fjällen ger i form av bl.a. fisk och vilt”. KD vill därför att den parlamentarisk kommitté som nu tittar på frågan ska säkerställa att medborgare inte exkluderas möjligheten till jakt och fiske.

Nu har KD genom Peter Kullgren en möjlighet att påverka den svenska landsbygdspolitiken och att de olika löftena som politikerna lovat i många jaktliga frågor verkligen också kommer att verkställas. Till det arbetet har man nu fyra år på sig.