Ansökan har skickats in till Länsstyrelsen i Västernorrland om dispens för att kunna genomföra ett pilotprojekt för skogsfågelinventering med fokus på dalripan i Västernorrland. Tanken är att medlemmar, med jaktmark antingen på privatmark eller på bolagsmark inom SCA och Holmen, samt anslutna till Svenska Vorstehklubben – Jämtland/Västernorrland eller Nedre Norra Fågelhundsklubben skall ansvara för inventeringen som inleds i den senare delen av juli. Inventeringen sker med hjälp av rutinerade stående fågelhundar där man har möjlighet att koppla hunden när den står.
Fågelkontakterna redovisas på en särskild blankett och det insamlade materialet kommer att analyseras av Maria Hörnell Willebrand som även under många år ansvarat för den forskning som bedrivits kring dalripan i de svenska fjällområdena.
Pilotprojektet har initierats av Hans Forsberg som under många år jagat fågel i de Västernorrländska skogarna och som har stor erfarenhet kring de årliga variationerna på populationsstorlekarna när det gäller dalripan, orre, tjäder och järpe.

Bakgrunden till skogsfågelinventeringen är att regeringen tog bort jakten på dalripa i Västernorrland med hänvisning till Birdlife`s inventeringar som skulle visa att dalripan var hotad i dom södra norrlandslänen.
Birdlife`s inventeringar bygger på ett system med 716 fasta standardrutter i Sverige. I Ångermanland finns 30 stycken varav 10 inventeras årligen och i Medelpad finns 16 stycken, dock oklart hur många som inventeras.
Inventeraren går i en kvadrat med 2 km sidor, han stannar i 5 min varje km och lyssnar och observerar.
De flesta arter identifieras på sin sång när dom markerar revir och/eller lockar på en partner. I Norrland utförs inventeringen i juni och sammanfaller under den period som såväl dalripan som övriga skogshöns ruvar eller har nyss kläckt sina kycklingar. Ripan och även övriga skogshöns har som överlevnadsstrategi att varken höras eller synas under denna tidsperiod.
2017 redovisade Birdlife totalt 103 observationer av dalripa och 2018 var antalet 91 dalripor . SLU`s årliga linjeinventeringar med stående fågelhund, som delvis sammanfaller med Birdlife`s inventeringsrutter, har i genomsnitt 3400 observationer av dalripa per år.

Målet är att 2021-års pilotprojekt skall bli en årligen återkommande inventering för att kunna få ett relevant underlag på populationsstorlek och förekomst av dalripa, orre, tjäder och järpe i Västernorrland.