Regeringens har fattat ett beslut om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram ett kartstöd till den som jagar i Sverige i fråga om var det finns våtmark, baserat på befintligt kartunderlag.

Naturvårdsverket ska också ta fram tolkningsanvisningar till kartunderlaget för vilka områden som omfattas av EU-förbudet mot blyammunition i våtmark, samt skapa en sida på myndighetens externa webbplats för att presentera en länk och tillhandahålla tolkningsanvisningar till den karta som används.

I regeringsbeslutet kan man läsa att skälet för uppdraget är den förordning EU-kommissionen antog i januari 2021 om ändring av kring bland annat godkännande och begränsning av kemikalier vad gäller bly i hagelammunition i eller kring våtmarker. Förordningen innebär att det sedan den 16 februari 2023 är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark, dels avlossa hagelammunition med en blyhalt som motsvarar eller överstiger en viktprocent, dels medha all sådan hagelammunition vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark.

Regeringen anser att det är angeläget att de negativa effekterna av EUs begränsningar i användandet av blyammunition för svenska jägare och sportskyttar mildras. Naturvårdsverket får av den anledningen uppdraget att ta fram ett kartstöd som i närtid kan vara ett stöd till den som jagar i Sverige i fråga om var det kan finnas våtmark, baserat på befintligt kartunderlag vilket då ska finnas tillgängligt från den 25 augusti.