Regeringen har nu beslutat om flera uppdrag för att få en grund för framtidens vargförvaltning. Uppdraget består av tre delar.

Dels ska Naturvårdsverket analysera om, och i så fall under vilka förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 som angavs i proposition En hållbar rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade om 2013. Uppdraget ska redovisas i oktober 2024.

Naturvårdsverket ska också utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål.

Dessutom får Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som behövs om varg med finskt/ryskt ursprung ska kunna flyttas inom Sverige med hänsyn till bland annat smittskyddet.

Ovanstående två uppdrag ska redovisas i mars 2023

– Många människor som bor och verkar på landsbygden känner sig maktlösa och oroade av att se hur vargstammen ökar. De är oroade över sina betesdjur och husdjur. Regeringen tar människors oro på stort allvar. Vargstammen har i dag ökat till över 400 individer, säger landsbygdsminister Anna- Caren Sätherberg i ett pressmeddelande från regeringen.