Naturvårdverket har av regeringen fått ett tillägg i sin instruktion som berör jakt och vilt. Den tydliggör att myndigheten ska medverka till att främja brukandet av vilt som resurs.
Tidigare har Naturvårdsverkets uppdrag varit att ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen. Tillägget ger myndigheten en tydligare roll och med ett tydligt ansvar att främja att viltet blir en resurs för samhället i bred bemärkelse.

Naturvårdsverket skriver i sitt pressmeddelande att vilt betyder naturupplevelser för många, har betydelse för besöksnäring, jakt, för tillgång till viltkött och för bevarande av biologisk mångfald. För hela samhället innebär det också att alla människor ska ha möjlighet att ta del av dessa värden oavsett bakgrund, kön, funktionshinder eller andra förutsättningar.

Arbetet med att främja brukande av vilt som resurs påskyndades när Naturvårdsverket som myndighet tog fram Strategi för svensk viltförvaltning 2015. I en fungerande och balanserad viltförvaltning är brukandet en viktig del tillsammans med bevarande av viltarter och begränsning av skador som vilt orsakar. Detta i linje med strategins vision. En ny, uppdaterad strategi för svensk viltförvaltning kommer inom kort.

– Vi kommer nu att i samråd med berörda aktörer göra en genomlysning av hur arbetet med att främja brukandet av vilt som resurs kan utvecklas. I arbetet ingår att analysera hur till exempel föreskrifter, vägledning, information, bidragsanvändning och annat kan användas för ett brett brukande av Sveriges viltresurser, säger Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.