Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att bland annat revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl bl.a. i syfte att inkludera en beståndsreglerande jakt som ett verktyg för att förvalta arten om det är vetenskapligt befogat ur ett ekosystemperspektiv. Det övergripande målet för förvaltningen är att gråsälen ska bibehålla gynnsam bevarandestatus i enlighet med art- och habitatdirektivet.
Förvaltningen ska även syfta till att minska skadorna på fiskbestånd, särskilt skydda torskbestånden samt ta hänsyn till kostnader och nyttor med sälförekomst, t.ex. skador med konsekvenser för olika näringar, sälens påverkan på natur- och kulturvärden såsom fiske, jakt och besöksnäring samt hur förekomsten påverkar landsbygdens attraktivitet. Mål ska formuleras så att det blir möjligt att vetenskapligt utvärdera en sådan beståndsreglerande jakts effekter ur ett ekosystemperspektiv om beslut fattas om licensjakt på gråsäl, genomföra en vetenskaplig utvärdering av effekterna av jakten ur ett ekosystemperspektiv, föreslå åtgärder, utöver sådana som är fiskerelaterade, för att skydda bestånden av torsk.

Källa: regeringen.se