I den proposition som regeringen tagit fram som beslutsunderlag och som regeringen fattat beslut kring innebär att länsstyrelsen i enskilda fall ska kunna besluta om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn, om det behövs för att förebygga eller minska risken för trafikolyckor med vilt eller risken för att viltet orsakar allvarliga skador på egendom. Beslut om förbud eller villkor ska avse ett visst begränsat område och gälla för en begränsad tid. Regeringen föreslås vidare få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vad förbud mot och villkor för utfodring får omfatta.

Enligt förslaget ska länsstyrelsen utöva tillsyn över att beslut om förbud och villkor följs och ha befogenhet att besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att besluten ska följas. Länsstyrelsens förelägganden ska få förenas med vite.
Det ska vara möjligt att överklaga beslut om förbud mot och villkor för utfodring till allmän förvaltningsdomstol. Även länsstyrelsens förelägganden ska kunna överklagas.

I sina remissyttranden till propositionens förslag ansåg Jägarnas Riksförbund att frågor som rör utfodring bäst hanteras av markägare och jägare i samarbete utan statlig reglering. Enligt förbundet spelar utfodring en mindre roll för de ökande skadorna på framför allt jordbruksmark. Förbundet ansåg dock att möjligheten till utfodringsförbud kan vara berättigad i fall där lantbrukare har en betydande andel arrenderad mark och liten beslutsmakt över jaktupplåtelse.

Svenska Jägareförbundet påpekade i sitt remissvar till propositionen att det saknades stöd för att framför allt vildsvinsskadorna ökade genom utfodring. Förbundet förde fram att det fanns områden där utfodring är en drivande faktor för klövviltstammarnas numerär, men att detta inte stämmer i en större skala. Enligt förbundet är samverkan och jakt de två viktigaste faktorerna för att kontrollera vildsvinsstammen och de skador som den kan orsaka. Förbundet anser att ett utfodringsförbud inom vissa områden skulle kunna leda till ökade viltskador eller fler viltolyckor, t.ex. på grund av att viltet får ett större rörelsemönster i sitt sök efter föda.

Propositionen finns att läsa i sin helhet på Utfodring av vilt (riksdagen.se)