Som Allt om Jakt och Vapen tidigare rapporterat om pågår en utredning kring samebyarnas möjlighet att själva äga ensamrätten gällande jakten och fisket på de områden som ingår i respektive samebys byområde.

Igår kunde Svensk Jakt avslöja att det förekommer långt gångna planer, utarbetade inom Renmarkskommittén, på ett så kallat samverkansavtal mellan jägarorganisationer och samebyar. Samverkansavtalet syfte är att reglera jaktens förutsättningar inom samebyarnas olika byområden. Ett samverkansavtal som Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundets fjällråd och som även sitter med i Jägareförbundets styrelse, inte anser att man ska ingå i. Hon menar att Jägareförbundets ståndpunkt är att det även i fortsättningen är staten som ska fortsätta upplåta jakten i fjällen.

Bland annat säger Gun Fahlander till Svensk Jakt att Jägareförbundet tidigare träffat parlamentarikerna i Renmarkskommitten men att man också planerar ett möte med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. I norr kommer Jägareförbundet även att träffa riksdagspolitiker i respektive län för att göra fler politiker medvetna eftersom förslaget så småningom hamnar i riksdagen. Till tidningen säger Gun Fahlander

– Vi vill väcka frågan om det är rätt att skipa rättvisa för något som hände för en massa år sedan på bekostnad av de som nu vill nyttja de här markerna.
– Renskötarna skulle i stället få rättigheter som ingen annan i Sverige har. Varför just renskötseln var viktigare än alla andra delar av samhället förklarar inte regeringen. Inte heller beaktades den diskriminering som sker när man tillskriver människor olika värde och rättigheter.

Initialt så sa man från regeringshåll att arbetet med direktivet skulle vara omgärdat med transparens och öppenhet men det blir alltmer tydligt att ju längre som man kommer i arbetet med delbetänkandet, som ska läggas fram i november 2022, desto mer pågår utredningsarbetet i slutna rum. Eric M Runesson har med all tydlighet lagt upp arbetet utifrån att alla samebyar har samma rättigheter som blev utfallet i Girjasdomen och vill heller inte i arbetet ta hänsyn till annat än de renskötande samernas särintressen.

Den 11 mars skickades det ut en inbjudan till jägarorganisationerna via mejl att de var inbjudna till ett möte med Eric M Runesson kring förslaget om ett samverkansavtal. Men även att informera om att man avser upprätta en ny instans ”Renmarkens medlingsinstitut” som ska medla i de fall man inte kan komma överens kring de olika avtal som upprättas mellan samebyarna och jägarorganisationerna.

I mailet som skickades ut av kommitténs huvudsekreterare Lisa Englund Krafft vill man diskutera en modell som innebär att jägarorganisationerna skriver ett samverkansavtal med samebyarna.
Hon påpekar i mejlet, som Svensk Jakt tagit del av via källor, att informationen ska hållas i en snäv krets och att det är ett förslag, en skiss på en modell och ingen färdig produkt.

I delar av avtalet kan man läsa bland annat
”I sak kan avtalet innehålla regler för utövandet av jakt. Det kan t.ex. handla om förutsättningar för och fördelning av jakt på dubbelregistrerade områden. Det kan också handla om förutsättningar för jakt med hund och skoterkörning i samband med jakt, liksom om nyttjande av befintlig infrastruktur. Avtalet kan vidare innehålla regler som rör upplåtelse. Det kan t.ex. röra vad som ska vara vägledande vid själva upplåtelserna. Ska lokalbor ges företräde? Ska upplåtelser säljas till ett visst pris eller enligt fastställda prisintervaller, t.ex. beroende på tid på året?”

”Det kan dock också handla om regler om avlysning – vad kan föranleda avlysning, ska någon särskild form av underlag presenteras för övriga avtalsparter avseende var renarna befinner sig om avlysningsgrunden är betesro osv? Samverkansavtalet kan enligt skissen innehålla bestämmelser både om jaktutövning och om upplåtelse. Avtalet måste dock inte reglera både delarna, utan kan begränsas till utövningen, och vice versa.”

De politiker som sitter i den parlamentarisk gruppen kring delbetänkandet har av kommittén inte blivit informerade om det samverkansavtal som Renmarkskommittén har utarbetad.