Vid årets flyginventering av gråsäl i Östersjön fotograferades cirka 38 000 gråsälar, en ökning mot fjolåret.

Ökningen kan till viss del förklaras av gynnsamma förhållanden vid inventeringen, men stammen av gråsäl i Östersjön har ökat stadigt med cirka 5 % per år sedan 2000-talets början. En ökningsgrad som även gäller för bestånden av vikare som i årets räkning uppgick till 12 800 individer.

Inventeringen utförs i maj-juni när sälarna byter päls och uppehåller sig på kobbar långt ifrån kusten. Sälarna fotograferas och räknas sedan på bilderna.

Viktigt att poängtera är att räkningen bara visar de sälar som varit synliga vid inventeringstillfället, hur stor andel de utgör av stammen är oklart. Däremot ger inventeringen en bra indikation av trender i populationsutvecklingen.

Källa: Finlands Viltcentral