En utfodringsstudie genomförs just nu inom SKANDULV (Scandinavian Wolf Research Project). Projektet samarbetar med djurparken Järvzoo i Järvsö, Hälsingland, för att prova ut en ny DNA-baserad metod som ska hjälpa forskarna att bestämma sammansättningen av vargars bytesdjur baserat på spillning.

Målet med studien är att ta reda på hur exakt metoden är för att upptäcka förekomsten av olika bytesarter. Djurparker utgör en optimal miljö för denna typ av undersökningar då vargarnas diet lätt kan kontrolleras och övervakas. Under studien kommer vargarna att veckovis matas med kött från älg, rådjur, kronvilt, dovvilt, vildsvin och ren, varpå spillningen samlas in.

Vid DNA-laboratoriet på Grimsö forskningsstation kommer sedan spillningen analyseras och metoden utvärderas. I ett senare skede kommer sedan sammansättningen i 2000 vilda vargspillningar som samlats in från 2006 till 2019 att analyseras i syfte att bättre förstå vilka omständigheter som påverkar vargars bytesval.

En aspekt som forskarna särskilt är intresserade av gäller hur mycket vargars bytesval präglas av deras uppväxtmiljö, något som kan eventuellt kan påverka spridningsmönstret för vargstammen. På grund av vargens lokalt sett stora påverkan på älgstammen kan det vara av stort intresse för den framtida klövviltsförvaltningen att undersöka hur väl vargen anpassar sig till andra bytesdjur än älg i till exempel södra Svealand och Götaland.

Källa: Järvzoo, SLU