Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna har gemensamt skrivet ett yttrande sig till Renmarkskommittén. Landshövdingarna i de fyra länen skrev gemensamt under yttrandet där det bland annat står ”De vilt- och fiskpopulationer som är aktuella utgör en viktig nationell tillgång sett ur flera perspektiv.”

”Om vilt och fisk i fjällen fortsatt ska nyttjas för jakt och fiske, är vår bedömning, att en sammanhållen förvaltning av fisk, småvilt och älg är nödvändig. Jakten och fisket sker i den känsliga fjällmiljön, till en del i naturskyddade områden.”

”Jakt och fiske är en väsentlig livsstilsfaktor för lokalt boende och i vissa fall avgörande för bosättning i området. I dagsläget uppstår också, framför allt i samband med jakt och friluftsliv, en rad olika intressekonflikter. Detta sammantaget innebär att situationen är komplex och att förvaltningen av vilt och fisk behöver drivas enhetligt, med hållbarhet, evidens och helhetsperspektiv som utgångspunkt samt baseras på ett vetenskapligt arbetssätt. Detta för att konflikter ska kunna minimeras.”

Nu har samebyarna i Jämtland och Dalarna valt att göra en JO-anmälan på de fyra länsstyrelserna då de anser att flertalet av formuleringarna i yttranden som gjorts är ”synnerligen kränkande” och att antagandet i yttrandet utgår från att samebyarna inte skulle vara lämpade att själva förvalta sina jakt- och fiskerättigheter. Utöver det vänder sig även samebyarna mot den skrivning där länsstyrelserna angett att de berörda markerna är en ”viktig nationell resurs” när det egentligen är en ”viktig samisk resurs”.