Bärbuskar som blåbär, lingon och ljung har drabbats av avsevärda minskningar i svenska skogar, och en doktorsavhandling från SLU belyser nu hur skogsskötselns val, som trädslagsblandning och beståndstäthet, påverkar tillväxten och näringsvärdet hos dessa viktiga risväxter. Undersökningen kastar också ljus över betydelsen av dessa växter för klövvilts föda och deras koppling till diskussionen om betesskador i skogsmiljö.

Bland blåbär, lingon och ljung, som utgör en väsentlig del av nordisk kultur och spelar en central roll i många vilda djurs födointag, har deras förekomst kraftigt minskat i Sverige de senaste årtiondena. Forskningen, utförd av Laura Juvany Canovas vid SLU, ger insikter om hur skogsägares val av trädslag och beståndstäthet påverkar ovanjordisk biomassa, tillväxt och näringsinnehåll hos dessa risväxter. Resultaten visar tydliga skillnader beroende på skogsstrukturen, där till exempel täta grandominerade områden påverkar bärrisets mängd och näringsvärde för klövvilt på olika sätt jämfört med ljusare talldominerade områden.

Juvany Canovas avhandling pekar på att skogsägares beslut om skötsel av produktionsskogar har direkta konsekvenser för klövvilts födotillgång, både när det gäller kvantitet och näringsinnehåll. Forskningen ger även praktiska verktyg för skogsägare att förbättra förutsättningarna för dessa viktiga risväxter och därigenom främja en varierad uppsättning ekosystemtjänster i svenska skogar.

Här finns hela avhandlingen att läsa