Den ökande mängden avverkningsärenden kopplade till artskydd sätter press på Skogsstyrelsen, som nu tvingas göra hårda prioriteringar och vädjar om ökade resurser från regeringen. Den ökade arbetsbelastningen har lett till att andra viktiga uppdrag inom skogsförvaltningen får stå tillbaka.

Skogsstyrelsen upplever en strid ström av avverkningsanmälningar där bedömningar av fridlysta arter kräver alltmer tid och resurser. Den ökade arbetsbelastningen innebär att myndigheten kontinuerligt måste prioritera artskyddsärenden på bekostnad av andra åtaganden, såsom rådgivning, arbete mot skogsskador, utvecklingsinsatser och naturvårdande skötsel.

− Nuvarande situation är mycket problematisk och svårhanterlig. Vi har tidigare påtalat behovet av resurser och politiska klargöranden och i väntan på det behöver vi tydliggöra hur rådande situation ser ut, vilka konsekvenser det får och vad vi planerar att göra för att hantera situationen om regelverket om medelstilldelningen fortsätter vara som idag, säger generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Fram till oktober 2023 har Skogsstyrelsen mottagit imponerande 52 269 avverkningsanmälningar, och i över 13 000 av dem har en översiktlig bedömning av fridlysta arter varit nödvändig. I en skrivelse till regeringen framhåller generaldirektören att situationen är så pressad att en ökning på 20 procent av Skogsstyrelsens totala förvaltningsanslag krävs för att möta kraven på snabb och effektiv handläggning av alla ärenden.

− I dagsläget räcker våra resurser bara till att utreda en bråkdel av de inkomna ärendena på ett sådant sätt att vi uppfyller de krav som ställs på oss till följd av rättsutvecklingen, säger Herman Sundqvist.

Skogsstyrelsen har vidtagit åtgärder, såsom digital analys av avverkningsanmälningar och hårdare prioriteringar inom tillsynen. Trots dessa insatser räcker det inte till, och myndigheten har i budgetunderlagen för 2023–2025 och 2024–2026 betonat behovet av både mer ekonomiska resurser och tydligare politiska direktiv för att klara den påtagliga arbetsbördan och samtidigt upprätthålla kvaliteten i sitt arbete.

Källa: skogsaktuellt.se