De regler som skapades när säl och skarv behövde skyddas lever kvar idag trots att bestånden idag är starka vilket har fått konsekvenser för bland annat fisket i Östersjön. Länsstyrelsen på Gotland tror att det kan vara ända upp till 50 procent av fångsten som är sälskadad när antalet individer av gråsäl växt sig stark.
Även längs Östersjökusten har SLU konstaterat att gäddan minskat med 90 procent vilket även det i huvudsak förklaras av de stora stammarna av gråsäl som finns utmed den svenska östersjökusten.

Med de stora bestånden av gråsäl och skarv är det, det småskaliga fisket i första hand som drabbas av de konsekvenser ett minskat fiskbestånd innebär. Till P4 Gotland säger Sven-Gunnar Lunneryd, sälforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
– Nu hamnar vi snart i en situation där vi svenska konsumenter inte kan få tag på inhemsk fisk som är fångad av kustfisket.

Efterfrågan på en bättre statlig sälförvaltning blir en nödvändighet om man ska komma till rätta med de problem gråsälen orsakar. Idag är EU:s regler inriktade mot skydd vilket innebär att handel med sälprodukter är förbjudna vilket gör jakten på gråsäl förmodas vara mindre attraktiv för jägare att jaga.

Både Sven-Gunnar Lunneryd, SLU och Andreas Pettersson vid Länsstyrelsen på Gotland gör den bedömningen att det måste ske en förändring för att man ska få ner sälbestånden och då kan skottpengar på säl vara det enda alternativ som kvarstår.
– Skottpengar är nog den sista utvägen man vill, men vi är kanske i det läget nu att vi att vi måste ta till den åtgärden efter som vi inte har en fungerande förvaltning, avslutar Andreas Pettersson.

Källa: Sälforskare öppnar för skottpengar på säl – P4 Blekinge | Sveriges Radio