Den 19 juni drabbades en fårägare av en björnattack där åtta tackor angreps varav sju dödades och en tacka hittades så allvarligt skadad att den behövde avlivas. Länsstyrelsen personal var på plats samma dag och kunde konstatera att det var björn som orsakat angreppet.

Den 20 juni inkom en skyddsjaktansökan till Länsstyrelsen i Gävleborg om att björnen skulle få skjutas i byarna Gräsbo, Morabo och Våsbo i Ovanåkers kommun. Anledningen till ansökan var att man upplevde att risken för allvarlig skada var stor och att den fäbodsverksamhets som bedrivs på Våsbo fäbodar och de närliggande fäbodvallarna skulle påverkas då det inte skulle kunna gå att ha betesdjur vid fäbodarna om björnen fortsatte att vistas där.

Länsstyrelsen i Gävleborg avslog skyddsjaktsansökan med hänvisning till att området inte var tillräckligt stängslat utifrån att förhindra rovdjursangrepp, en bedömning som de sökande inte kunde dela med länsstyrelsen då områdets naturliga förutsättningar inte möjliggör stängsling med exempelvis flexinät. Länsstyrelsen ansåg då att man skulle stänga in fåren i en mindre hage där underlaget var platt. Avslaget från länsstyrelsen överklagades av de sökande till Förvaltningsrätten som nu har gett dem rätt.

Förvaltningsdomstolen skriver i sitt domslut att;
”Sökande överklagar ärendet till Förvaltningsrätten (1156–22) som den 7 juli upphäver beslutet och återremitterar ärendet till länsstyrelsen. Förvaltningsrätten förklarar att stängsling i delar av hagen är en lösning som eventuellt kunde ha vidtagits tidigare, men som inte utgör ett alternativ till skyddsjakt om det är fara för omedelbart angrepp. Förvaltningsrätten pekar även på att intresset att upprätthålla fäbodbruk utgör ett sådant ekonomiskt, socialt och kulturellt behov och ett regionalt och lokalt särdrag som det enligt art- och habitatdirektivet ska tas hänsyn till. Förvaltningsrätten slår därför fast att länsstyrelsen inte haft skäl att avslå ansökan med anledning av att fanns en annan lämplig lösning”.

Nu har länsstyrelsen i Gävleborg tagit ett nytt beslut och den 19 juli meddelade myndigheten att skyddsjakt får bedrivas på de områden som skyddsjaktsansökan avsåg och att beslutet gäller från beslutsdatum till och med den 9 augusti.