Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit ett beslut om att en omfattande skyddsjakt på skarv ska bedrivas i länet. Totalt berör skyddsjaktsbeslutet 1900 skarvar och får bedrivas mellan den 15 mars fram till den 31 juli. Beslutet berör hela Gävleborgs läns kustremsa som indelats i fyra jaktområden. För att hålla ihop jakten har länsstyrelsen utsett fyra jaktledare som var för sig ansvarar för respektive jaktområde.
I beslutet konstaterar länsstyrelsen att forskning och lokal kunskap påvisat att skarvförekomst riskerar att orsaka allvarlig skada på känsliga fiskepopulationer och kan även innebära allvarlig skada i form av ekonomisk förlust för länets fiskare.
Tidigare har man provat att använda sig av skrämsel i form av mänsklig påverkan och ljudskrämsel men det har konstaterats att det inte gett någon permanent lösning på problemet utan riskerar i stället endast att förflytta problemet till en annan del av länet.
Syftet med beslutet är för att förhindra allvarlig skada på fisket och för att skydda känsliga fiskebestånd.