Även Sportfiskarna reagerar på de direktiv som regeringen är ägare till i samband med att rennäringslagen behöver ses över. Fjällfisket har en lång tradition och är en av de allra viktigaste tillgångarna för svenskt sportfiske och för ett rörligt friluftsliv. Renmarkskommitténs förslag som innebär att samebyarna ska ha all rätt till jakt och fiske, bygger på att övriga samebyar ges samma ensamrätt utifrån Girjas domen, har för sportfiskarna inneburit att de inte längre kan nyttja de sportfiskevatten som finns inom Girjas om man inte är norrbottning. Övriga svenska är uteslutna. Bland annat har möjligheten att fiska i klassiska sportfiskevatten som vid Kaitumälven helt stoppats om man kommer från andra landskap än Norrbotten.

Även Sportfiskarna påpekar att det är många frågeställningar som behöver utredas innan man kan föreslå ett nytt system som baseras på att det är samebyarna som har upplåtelserätten, till exempel: Vem bär ansvaret för vilt- och fiskevård samt övrig förvaltning? Vilka vatten kommer att upplåtas till allmänheten? Vad kommer det att kosta? Kommer möjligheterna till arrenden för klubbar och föreningar att upphävas? Kommer fisket och förvaltningen på privata vatten att påverkas i förlängningen? Samma typ av frågeställningar som ställts av jägare och jägarorganisationer i Sverige utifrån jakt och viltvård i berörda områden.

Regeringen har fått mycket kritik för direktiven och tidigare togs ett riksdagsbeslut om att direktivet behövde kompletteras med ett tilläggsdirektiv där utredarna skulle ta större hänsyn till andra utanför samebyarna och renskötseln.

Regeringen har aviserat att ett tilläggsdirektiv kommer att komma där man enligt utkastet ska ta hänsyn till lokalbefolkningen, den nationella minoriteten tornedalingar, andra invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska, men även till näringsverksamheter som skogsbruk och turism.

Men redan nu möts underlaget på tilläggsdirektivet att kritik. Till NSD säger Moderaternas riksdagsledamot Mattias Karlsson,

– Jag känner mig efter första läsningen oerhört kritisk. Istället för att utreda rättigheterna väljer man att göra formuleringar om behov i för hög utsträckning. Man pratar om att titta på behoven, men jag menar att de är fastslagna sedan tidigare och att man borde fokusera på att utreda rättigheterna, säger han.

– Vad har övriga svenskar för rättigheter till jakt och fiske? Jag ser att Sportfiskarna har vaknat till nu och jägarna har pekat på det tidigare. Sportfiskarna är extremt oroliga för fjällfisket.

Mattias Karlsson tror heller inte att delbetänkandet blir klart i år utifrån tilläggsdirektiv och att kommittén förmodas under nästa möte i maj begära mer tid från regeringen.

– Det är rimligt oavsett om det kommer tilläggsdirektiv eller inte. De följder som skulle kunna komma rent allmänt beror lite på hur mycket tid vi får men min bedömning är att vi bör få mellan nio och tolv månader extra för att hantera tilläggsdirektiven.