Svenska Kennelklubben föreslår att Renmarkskommittén upplöses och ersätts med en utredning som fokuserar på allas gemensamma rättigheter. Detta framgår av det remissvar som lämnats till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

 

– Vi är djupt oroade över det här hotet mot allemansrätten. Vi menar att det är omöjligt att göra en objektiv och demokratisk utredning baserad på det nuvarande direktivet när en part så kraftigt gynnas på alla andras bekostnad, säger Britt-Marie Dornell, ordförande för Svenska Kennelklubben.

Svenska Kennelklubben (SKK) betonar att statlig mark är en gemensam resurs för alla medborgare och bör vara tillgänglig för alla i landet. De anser att rättigheter som jakt och fiske på statlig mark ska förvaltas av staten som markägare, vilket säkerställer att tillgången är rättvist fördelad och tillgänglig för alla invånare.

Remissvaret kommer som en reaktion på delbetänkandet ”Jakt och fiske i renbetsland”, publicerat av Renmarkskommittén i augusti förra året. Detta delbetänkande analyserar de renägande samernas rättigheter till jakt och fiske.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen initierade 2021 Renmarkskommittén med uppdraget att föreslå en ny renskötsellag som skulle ersätta den nuvarande rennäringslagen. I juni 2022 utökades direktivet till att även inkludera hänsyn till intressen och behov hos den övriga lokalbefolkningen och övriga invånare.

 

SKK´s remissvar