Kammarrättens majoritet anser i likhet med underinstansen att han inte är lämplig att inneha skjutvapen

För att få tillstånd att inneha skjutvapen ska den sökande verka pålitlig laglydig och omdömesgill samt att det enligt vapenlagen ska vara förutsatt att det skäligen kan antas att vapnet inte kommer missbrukas.

Mannen i fråga hade 2018 ifråntagits sina vapen då han genomgått ett självmordsförsök och även haft alkoholrelaterade problem. Även fast det framgår i flera läkarintyg att mannen var stabil så hade han ett återfall under 2019 och vårdades då av psykiatrin.

Polismyndigheten ansåg att det var för kort tid sedan 56-åringen senast haft ett återfall och att det fortfarande fanns en risk till återfall för alkoholmissbruk och depression. Polismyndigheten gav därför avslag på mannens ansökan om att åter igen inneha skjutvapen. Mannen överklagade beslutet upp till kammarrätten vars majoritet var samstämmig till Polismyndigheten och gav avslag även där.

Källa: Dagensjuridik.se

Överklagade

Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Umeå, men den gjorde ingen annan bedömning än Polismyndigheten.

Även om det framgår av läkarintyg att 56-åringen numera var stabil i sitt mående hade han ett återfall under hösten 2019 och vårdades av psykiatrin under några veckor. För kort tid hade alltså gått sedan återfallet för att det inte skulle anses föreligga någon risk för att han på nytt försämras.

Skiljaktig

Majoriteten i Kammarrätten i Sundsvall håller med underinstansen. Ett kammarrättsråd är dock skiljaktigt och framhåller att mannen har diagnosen recidiverande depression, att han inte har haft någon förändrad verklighetsuppfattning och att han inte alls dricker längre.

Att mannen sökte hjälp från psykiatrin under hösten 2019 talar i hennes mening för hans lämplighet snarare än emot. Han har dessutom varit symtomfri i ett år, suicidrisken är låg och flera läkare har bedömt att han är lämplig att inneha vapen. Vid en samlad bedömning anser kammarrättsrådet att det inte finns skäl att ifrågasätta 56-åringens lämplighet som vapeninnehavare. Hon menar därför att hans ansökan ska beviljas. (Blendow Lexnova)