En skogsägare i Västra Götaland ville avverka på 4,3 hektar och lämnade därför in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Dock beslöt Skogsstyrelsen, med stöd av miljöbalken, att begränsa avverkningen till en hektar samt ett krav på extra försiktighet och att inte avverka under tider som tjädern i området spelade eller häckade. Detta eftersom det vid tidigare inventeringar funnits en känd spelplats för tjäder i området, skriver ATL

Skogsägaren överklagade beslutet och menade att tjäder inte setts till i området under en längre tid. Vidare menade skogsägaren att Skogsstyrelsen inte hade stöd i lagen för så pass långgående inskränkningar i markanvändningen. 

Mark- och miljödomstolen har avslagit markägarens överklagade och menar att de inventeringar som gjorts talat för att det fortfarande finns tjäder på de markerna. Vidare anser domstolen att skogsägaren inte har kunnat visa att de beslutade inskränkningarna är orimliga och väger därmed in att det kan finnas möjlighet till ekonomisk ersättning. 

Skogsägaren har nu överklagat domen.