Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur

vilt

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att utreda om det finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Vidare ska förhållandet till bestämmelser i djurskydds-, jakt- och fiskelagstiftningen analyseras.

Uppdraget ska innefatta en analys av vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur. Vid behov ska författningsförslag lämnas. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Naturvårdsverket och Havsoch vattenmyndigheten. Synpunkter ska även inhämtas från andra berörda myndigheter, intresseorganisationer och aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2020.

källa: regeringen.se