Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att utreda om det finns behov av att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål. Vidare ska förhållandet till bestämmelser i djurskydds-, jakt- och fiskelagstiftningen analyseras.

Uppdraget ska innefatta en analys av vilka konsekvenser det kan medföra att ytterligare reglera djurskyddet vid utsättning av djur. Vid behov ska författningsförslag lämnas. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Naturvårdsverket och Havsoch vattenmyndigheten. Synpunkter ska även inhämtas från andra berörda myndigheter, intresseorganisationer och aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2020.

källa: regeringen.se