En nyligen genomförd inventering av bottenfaunan i svenska sjöar och vattendrag har resulterat i upptäckten av en ny myggart och 14 tidigare okända arter av kiselalger. Dessa fynd gjordes inom ramen för forskningsprojektet FRESHBAR.

 

FRESHBAR arbetar med att vidareutveckla DNA-referensbiblioteket för sötvattensorganismer. Målet är att skapa verktyg för att övervaka den biologiska mångfalden genom att analysera DNA-spår i vattenmiljöer. Detta möjliggör en mer effektiv övervakning och skydd av ekosystemens hälsa.

 

Arbetsnamn och pågående arbete

Den nyupptäckta fjädermyggan har fått det preliminära namnet Procladius exilis Brodin 2024, medan de nya kiselalgerna ännu inte har fått sina officiella namn. Arbetet med att beskriva och namnge dessa arter pågår fortfarande.

 

Projektets syfte och finansiering

Syftet med forskningsprojektet var att utveckla metoder för att samla in och identifiera DNA från vattenlevande organismer. Genom att skapa ett eDNA-bibliotek kan forskare övervaka miljöns tillstånd och förändringar.

− DNA-resultaten som vi tog fram i projektet användas redan nu för både taxonomisk forskning som för att utveckla nya övervakningsmetoder, vilket är mycket glädjande, säger Maria Kahlert, forskningsledare för FRESHBAR.

FRESHBAR är ett av åtta forskningsprojekt som fokuserar på utveckling av DNA-baserade metoder för nationell miljöövervakning. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.