De ökande regnmängderna under hösten förstärker problemen med bäverdammar som kan leda till översvämningar av vägar, skog och åkermark. Årets oväder har tidigare än väntat satt fokus på dessa problem. Länsstyrelsen delar nu viktig information om åtgärder för de som riskerar att drabbas av skador till följd av bäveraktiviteten.

I takt med höstens ökande regn ansätts landskapet av utmaningar relaterade till bäverdammar, vilka kan ge upphov till allvarliga översvämningar på vägar, i skogar och på åkermarker. Årets sensommars oväder har påskyndat medvetenheten om dessa frågor. Därför tar Länsstyrelsen initiativet att sprida information om riktlinjer för de som befinner sig i riskzonen för att drabbas av bäverdammar.

Mellan den 1 maj och 30 september är det tillåtet att förstöra bäverdammar som redan har orsakat eller potentiellt kan orsaka betydande skada, utan att söka särskilt tillstånd. Denna åtgärd förutsätter dock att du äger jakt- och äganderätten till den berörda fastigheten och att inget görs för att påverka själva bäverhyddan. Under övriga delar av året krävs Länsstyrelsens godkännande innan en damm får rivas. Men att riva en bäverdamm visar sig sällan vara en långsiktig lösning då bävrarna snabbt reparerar de skador som åsamkats. Följaktligen krävs ofta alternativa metoder för att tackla problemet på lång sikt.

Markägare har möjlighet att reglera vattennivån genom dammen med hjälp av rör. På så vis kan bäveraktiviteten begränsas utan att bävrarna tvingas flytta. Att reglera vattennivån framstår ofta som en mer uthållig lösning än att helt ta bort dammstrukturen.

Jakt på bäver är generellt tillåten från den 1 oktober till den 15 maj, i de sydligare länen från den 1 oktober till den 10 maj. Under denna tidsram kan jakträttshavaren personligen bedriva jakt eller tillåta någon annan att göra det.

Om det blir nödvändigt att genomföra skyddsjakt utanför den allmänna jakttiden, kan Länsstyrelsen bevilja tillstånd för detta. Ett sådant tillstånd förutsätter att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador och att ingen annan lämplig lösning är möjlig.

Du kan ansöka om skyddsjakt, då måste du som sökande kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

* allmän hälsa eller säkerhet

* trafik- eller flygsäkerheten

* för att förhindra allvarlig skada på väg, gröda, fiske, vatten eller annan egendom.

 

– Vi ger normalt inte tillstånd till skyddsjakt eller rivning av bäverdamm enbart på grund av att skogsmark hamnat under vatten. Att bygga fördämningar i skogen är en del av bäverns naturliga beteende och något man kan förvänta sig där det finns bäver, säger Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna