I Sverige klassas inte uttern längre som en hotad art. Åtgärder som bland annat minskade miljöpåverkan har gett uttern en möjlighet till återhämtning. Sedan det tidiga 2000-talet har insatser för att förbättra utterns livsmiljö och minska risken för trafikolyckor främjat dess överlevnad.

Från och med 2006 ingick uttern i ett av de 130 åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturliga livsmiljöer i Sverige. Nu avslutas det särskilda åtgärdsprogrammet för uttern.

– Glädjande nog har uttern ökat över hela landet. Vår bedömning är att arten är livskraftig, och den kan falla ur rödlistan vid nästa rödlistningstillfälle förklarar Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig SLU Artdatabanken.

– Idag uppskattas 4000 uttrar kunna reproducera sig, men vi jobbar med att förbättra inventeringsmetodiken för att kunna göra exaktare beräkningar av populationens storlek. Uttern har också spritt sig till nya områden i Göta- och Svealand, säger Henrik Thurfjell.

Framför allt har uttern gynnats av förbudet mot miljögifter som PCB. Åtgärder från Trafikverket, inklusive vägpassager för medelstora däggdjur, har också bidragit till att minska antalet dödsfall. Insatser för att förbättra utterns livsmiljö längs vattendrag och i våtmarker har visat positiva resultat. Historiskt sett påverkade även jakt negativt på utterns population, uppger Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande.