Med det direktiv regeringen lagt kring en ny rennäringslag finns förslag från utredarna att samebyarna ska ha ensamrätt till all jakt och fiske på statens marker. Anser ert parti att möjligheten till fortsatt jakt i fjällen är en rättighet som alla svenskar även fortsättningsvis ska ha, eller bara renskötande samer? Vilken instans anser ni ska hantera jakt och fiskeupplåtelserna för statens marker i framtiden?

John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna
Vår utgångspunkt är att jakt och fiske på statens mark ska vara tillgänglig för alla som bor i Sverige. Det gäller även i norra Sverige. Jakt- och fiskerätten tillfaller markägaren, i det här fallet staten, som sedan ska kunna upplåta den. Vi inväntar den pågående utredningens betänkande innan vi tar frågan vidare.

Kjell-Arne Ottosson, talesperson i miljöfrågor för Kristdemokraterna
Rennäringslagen ska inte stå i vägen för allas lika rättigheter i Sverige. Girjasdomens konsekvenser behöver analyseras och vi måste hitta de vägar som krävs för att allmänheten ska ges samma tillgång till fjällen och det fjällen ger i form av bl.a. fisk och vilt. Vilken instans som ska hantera frågorna avvaktar vi den pågående renmarkskommitténs resultat innan vi tar slutgiltig ställning.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Vi drev frågan om en parlamentarisk kommitté för en ny renskötsellagstiftning. Nu är denna tillsatt och vi är en del av den. Vi kommer att verka för en balanserad avvägning mellan de olika intressena. Vi ser att det är bra att effekterna av domen mellan staten och Girjas sameby, som på vårt initiativ nu är föremål för en parlamentariskt sammansatt kommitté, ska utredas.

Jakob Olofsgård, jaktpolitiske talesperson Liberalerna
Liberalerna anser att det är viktigt att olika gruppers talan kommer fram. Målet måste vara att man på lokal nivå, med beaktande av existerande rättigheter för alla inblandade, finner samförståndslösningar som inkluderar alla som bor och verkar i de berörda områdena.

Daniel Bäckström landsbygdspolitisk talesperson Centerpartiet
Girjas sameby har av Högsta domstolen tillerkändes ensamrätt på jakt på Girjas samebys marker. Det är nu upp till Renmarkskommittén att analysera domens konsekvenser och finna lösningar. Centerpartiet vill att Renmarkskommittén ska hitta lösningar som gör att det inte blir svårare eller dyrare att jaga. Centerpartiet har samlat en majoritet i riksdagen för att komplettera direktiven med skrivningar om att, förutom samers rättigheter, också beakta lokalbefolkning och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska. Vi har också drivit att utredningen förlängs. Regeringen fattade den 16 juni i år beslut om nya direktiv i den riktningen Centerpartiet önskat, samt om förlängd utredningstid till den 31 augusti 2023, vilket Centerpartiet välkomnar.

Isak From, ledamot i miljö och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
Just nu pågår en parlamentarisk utredning, den så kallade Renmarkskommittén. Deras arbete är att se över hur vi bäst kan nyttja våra gemensamma beskattningsbara naturresurser så att jakt och fiske på statensmark ovan odlingsgränsen kan utövas på ett för alla intressen på ett så acceptabelt och hållbart sätt som möjligt.

Maria Gardfjell, riksdagsledamot Miljöpartiet
Det är tydligt att samernas rättigheter måste stärkas i Sverige. Miljöpartiet vill se en lagstiftning som ger hela det samiska folkets de rättigheter som följer av de internationella konventioner Sverige ställt sig bakom. Utredningen ska lämna ett förslag till en ny renskötsellag och analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske. Miljöpartiet utgår ifrån att de förslag som lämnas kommer följa slutsatserna i Girjasdomen och aktuell urfolksrätt. Det är mycket viktigt att vi hittar en modell som fungerar bra på lång sikt och som tar alla relevanta intressen i beaktning. Bland dessa viktiga intressen finns rättigheter och villkor för samer (som är medlemmar i samebyar och samer som inte är det), markägare och andra nyttjanderättshavare till mark. Ensamrätten för samebyar i förhållande till staten hör till de viktiga frågor utredningen har att ta ställning till.

Elin Segerlind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet.
Det pågår en utredning och vi vill se vad den kommer fram till innan vi tar ställning.