År 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingick bland annat att utifrån ett brett vetenskapligt underlag utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. I slutredovisningen rapporterade Naturvårdsverket att sammantagen forskning visar att det behövs minst 300 vargar i Sverige, samt minst en ny immigrant från Finland eller Ryssland vart femte år för att vargen ska kunna anses ha gynnsam bevarandestatus.

-I fråga om vad som krävs för en gynnsam bevarandestatus har det framkommit ny forskning som gör att intervallet om minst 170–270 vargar inte längre står sig. Eftersom det som riksdagen beslutade inte är sådant som står sig över tid utan ändras och ska uppdateras när det kommer ny forskning så är det istället siffran 300 vargar som baseras på den nya forskningen som används för att bedöma påverkan på gynnsam bevarandestatus, säger Andreas Ahlén, jurist på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Källa: naturvardsverket.se