I helgen skulle Breton-SM avgöras på statens marker i Mittådalen men med kort varsel har klubben varit tvungna att ställa in årets SM-prov på fjäll. Samma helg skulle även Svenska Vorstehklubbens avdelning Jämtland-Västernorrland arrangera sitt årliga fjällprov men även det provet har blivit inställt.

Anledningen till att proven har ställts in är att Mittådalens sameby inte vill att markerna kring samebyn ska användas som prov- och träningsområden för stående fågelhundar utifrån att dessa marker är särskilt utsatta ur ett renskötselsperspektiv. Mittådalen har även vänt sig till regeringen med ett krav på inhibition vilket i ett beslut den 26 augusti avslogs med den ”friskrivningen” att regeringen avslår samebyns överklagan av Länsstyrelsen i Jämtland beslut om att tillåta hundträning fram till dess att ”Regeringen kommer senare att avgöra ärendet slutligt med anledning av överklagandet. Beslutet gäller till dess regeringen beslutar något annat, dock längst till dess regeringen avgör ärendet slutgiltigt”.

Länsstyrelsen i Jämtland har nu fattat ett avlysningsbeslut som gäller de aktuella markerna, mellan den 1 september till den 25 september på grund av samebyns egen älgjakt. Under denna period skulle det enligt Länsstyrelsen kunna finnas möjlighet att jaga eller träna på högfjällsområden där inte älgjakt sker.
Samtidigt så meddelar Länsstyrelsen att samtliga områden som tidigare varit upplåtna för träning- och provverksamhet under perioden 7 september till den 25 september helt avlyses av renskötselskäl vilket innebär att ingen verksamhet kan genomföras på de marker staten särskilt beslutat om ska fungera som hundträningsområden. Det oavsett om hänsyn tagits för älgjakt och att mindre prov med färre hundar hade kunnat genomföras på högfjällsområden. Med sitt beslut stänger Länsstyrelsen också det alternativet.

Även det hundträningsområde som finns kring Oviksfjällen, gällande Tåssåsens sameby, har fått samma innehåll kring avlysning som gäller för Mittådalen vilket även där innebär att hundträning och provverksamhet blir omöjlig att genomföra.

Konsekvens av de beslut som tagits av Länsstyrelsen är att ovärderliga avelsverktyg som respektive rasklubb är i behov av för att behålla funktionella och friska jakthundar nu inte längre kan genomföras på det sätt som tidigare varit möjligt under Mittådalsepokens 25-åriga historia.