Betesskador orsakade av hjortdjur har blivit en ökande utmaning för skogsmiljön i Sverige. Mer än var tionde ungtall har drabbats av skador under det senaste året, vilket överstiger nationella mål. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen föreslår nu en rad initiativ för att mildra betesskadorna, inklusive ökad samverkan, utökade jakttider och förbättrad skogsskötsel.

Enligt den årliga älgbetesinventeringen har skadorna på tallar i ungskog ökat avsevärt och överstiger det nationella målet. För att tackla detta problem har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tillsammans tagit fram ett antal åtgärdsförslag som nu presenteras för regeringen.

De föreslagna åtgärderna innefattar utökade jakttider på vilda hjortdjur, särskilt i södra och mellersta Sverige, och en satsning på flerartsförvaltning för att minska hjortdjurspopulationen. Samverkan och dialog mellan markägare och jägare anses vara viktiga, och förslagen syftar till att underlätta detta samarbete.

−Att se till samtliga hjortdjur och inte bara älgen är centralt för att lyckas. Vi föreslår flera åtgärder som syftar till att minska hjortdjurspopulationerna. Det är dags att sluta prata flerartsförvaltning och börja genomföra den, säger Jens Andersson, projektledare på Naturvårdsverket.

För att öka förståelsen för betesskadeproblematiken föreslår man att Skogsstyrelsen får en tydligare roll i viltförvaltningsdelegationerna och vid utbildning av älgförvaltningsgrupper. Dessutom finns förslag på åtgärder för att öka fodermängden genom anpassad skogsskötsel och riktade insatser med fokus på vilt. Denna samlade åtgärdsplan kräver långsiktigt arbete och samverkan på både regional och lokal nivå för att bli effektiv.

−Mer tillgängligt foder bidrar till minskad skadenivå och skogsskötseln behöver därför än mer anpassas för ökad fodermängd. Att öka förståelsen hos markägare om detta och att införa regellättnader är viktiga pusselbitar för att kunna nå målen, säger Ebba Henning Planck, projektledare på Skogsstyrelsen.

 

Källa: Naturvårdverket