Digitala bilder från viltkameror och vår relation till vilt, klövviltets effekter på biologisk mångfald och tillit och förtroende i viltförvaltningen. Det handlar några av de viltforskningsprojekt om, som nu får medel från Naturvårdsverket genom Viltvårdsfonden.

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja medel till sex viltforskningsprojekt med start 2023. De delar på totalt 13 125 000 kronor för perioden 2023-2025.

Ett av de nya forskningsprojekten handlar om viltförvaltningens utmaningar kring tillit och förtroende, med ett mål att ta fram möjliga rutiner för hur misstro kan hanteras i dialogprocesser.

–  I Naturvårdsverkets Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029 lyfts betydelsen av tillit och hur samverkan och dialog ska bidra till det. Genom det här projektet kan vi få ny värdefull kunskap som kan bidra till det arbetet, säger Anders Lundvall, forskningssekreterare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I arbetet med den nationella björnförvaltningsplanen har utveckling av inventeringsmetodik efterfrågats, samt kunskap om björnens och vargens gemensamma effekter på bytesdjuren. Det nya forskningsprojektet inom ramarna för Skandinaviska björnprojektet som nu får medel, Interaktioner mellan flera arter och förbättrade övervaknings- och förvaltningsmetoder, ligger i linje med de kunskapsbehoven.

Ytterligare ett projekt som får medel handlar om digitala bilder av vilt och hur de påverkar människors relation till vilt.

–  Digitaliseringen är en av de så kallade megatrender som påverkar viltförvaltningen i Sverige i dag och i framtiden. I Naturvårdsverkets viltforskningsstrategi efterfrågas just forskning om digitaliseringen och nya teknologier och vilken betydelse det kan få för förvaltningen, säger Anders Lundvall.


Beviljade forskningsanslag 2023

Mellan tillit och förtroendeklyftor: Förväntningar och kunskapskoordination i viltförvaltningen

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Anslag: 3 311 000 kronor för perioden 2023-2025

Skandinaviska björnprojektet: Interaktioner mellan flera arter och förbättrade övervaknings- och förvaltningsmetoder

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet/NINA

Anslag: 1 370 000 kronor för 2023

Från virtuell turism till medborgarforskning: En empirisk undersökning av hur allmänheten producerar och konsumerar digitalt vilt

Stockholms universitet

Anslag: 3 900 000 kronor för perioden 2023-2025

Klövviltets effekter på biologisk mångfald i svenska produktionsskogar

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Anslag: 3 420 000 kronor för perioden 2023-2025

Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Anslag: 879 000 kronor för 2023

Genetiska verktyg för att skilja taiga- och tundragäss åt

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Anslag: 245 000 kronor för 2023


Fakta om viltvårdsfonden
Naturvårdsverket finansierar forskning med medel ur Viltvårdsfonden till stöd för en hållbar förvaltning av vilt. Forskningen ska ha hög vetenskaplig kvalitet och relevans och den ska komma till praktisk användning i arbetet med vilt och jakt vid myndigheter och organisationer.

Viltvårdsfondens medel byggs upp av den viltvårdsavgift som alla som jagar i Sverige ska betala. Regeringen delar varje år ut pengar ur fonden till myndigheter och organisationer som hanterar jakt- och viltfrågor, bland annat till Naturvårdsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.