Förvaltningsrätten i Luleå har nu kommit med sin dom från den överklagan som Svenska Rovdjursföreningen skickade in efter det att Länsstyrelsen i Jämtland den 21 september tagit beslut om en omfördelning kring kvoten från björnjakten. Anledningen till Länsstyrelsen nya beslut var att avskjutningen hade minskat och att Länsstyrelsen ville att björnjakten i så hög grad som möjligt skulle uppnå tilldelningen på 200 björnar. Beslutet innebar att man inte skulle jaga björn efter den tidigare jaktområdestilldelningen utan de björnar som inte fällts skulle från den 22 september få jagas över hela länet oavsett tidigare avskjutning i de olika områdena.
Vid tidpunkten för Rovdjursföreningens överklagade hade ytterligare sju björnar hunnits skjutas vilket innebär att för nuvarande är 46 björnar fortfarande inte är skjutna i Jämtland utifrån den tilldelning som man hade inledningsvis.

Förvaltningsrätten tar inte ställning till den argumentering som Rovdjursföreningen framfört i överklagan utan istället är det paragraf 39 i Förvaltningslagen som stoppar omfördelningen.
I förvaltningsrättens dom står att läsa följande ”Bestämmelsen innebär, enligt dess förarbeten (prop. 2016/17:180 s. 237 ff. och 330 f.), att när överklagandet och handlingarna i ett ärende har överlämnats till den högre instans (Kammarrätten red.anm) som ska pröva överklagandet får myndigheten, under den tid förfarandet i den högre instansen pågår, varken ändra beslutet eller fatta ett nytt beslut i samma sak”

Bakgrunden till Förvaltningsrättens skrivning är att Rovdjursföreningen överklagade det första beslutet om en tilldelning av 200 björnar där föreningen i första hand yrkade på att Länsstyrelsens beslut skulle upphävs i sin helhet och i andra hand att antalet björnar som får jagas minskas till en nivå som förvaltningsrätten fann lämplig. Vidare menade Rovdjursföreningen att om Förvaltningsrätten inte hann avgöra ärendet innan den 21 augusti så ville rovdjursföreningen att Länsstyrelsens beslut skulle inhiberas vilket innebar att beslutet skulle stoppas till dess att ärendet var avgjort.
Den 19 augusti tog Förvaltningsdomstolen beslut om att björnjakten inte skulle stoppas vilket innebar att Rovdjursföreningen vände sig till Kammarrätten och överklagade Förvaltningsrättens dom. Och i och med att Kammarrätten nu inte avgjort den första överklagan från Svenska Rovdjursföreningen så står Förvaltningsdomstolens beslut fast om inhibition utifrån ovan angivna §39.
Även Länsstyrelsen har överklagat till Kammarrätten, som inte gav prövningstillstånd utan återförde tillbaka målet till Förvaltningsrätten. Vilket just nu innebär att björnjakten i Jämtland är stoppad.