Invasiva främmande arter utgör en betydande utmaning i ekosystem över hela världen. Dessa arter, som ofta har introducerats av människor med avsikt eller oavsiktligt, har en skadlig inverkan på vår miljö, ekosystem och samhälle. Årets internationella konferens om biologisk mångfald, IPBES, har fokuserat på detta globala hot och dess påverkan.

Invasiva främmande arter är ett växande hot mot biologisk mångfald, både i Sverige och globalt sett. Dessa arter har, med människans påverkan, förflyttats från sina ursprungliga hemmiljöer till nya områden där de snabbt sprider sig och orsakar allvarliga skador på ekosystem, infrastruktur och ibland även människors hälsa. Konsekvenserna av detta hot är omfattande och inkluderar betydande ekonomiska kostnader för samhället och enskilda individer.

Varje år hålls den årliga internationella konferensen om biologisk mångfald, IPBES, där en ny rapport presenteras och beslutas. Årets fokus har varit på situationen med invasiva främmande arter runt om i världen. Denna konferens och dess rapporter utgör viktiga verktyg för att förstå problemets omfattning och för att identifiera nödvändiga lösningar.

IPBES, som kan liknas vid FN:s klimatpanel för biologisk mångfald, spelar en central roll i att sammanställa kunskap, verktyg och metoder för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Dess mål är att främja samarbetet mellan forskning och förvaltning för att hantera hotet från invasiva främmande arter.

I Sverige är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten de myndigheter som ansvarar för att hantera invasiva arter. Naturvårdsverket har ansvaret för arter på land, medan Havs- och vattenmyndigheten tar hand om arter i vattenmiljöer. Dessa myndigheter samordnar insatserna och ger råd till andra myndigheter och aktörer om hur lagar och förordningar bör tillämpas. De företräder också Sverige på EU-nivå och deltog aktivt i årets IPBES-konferens.

För att tackla hotet från invasiva främmande arter är förebyggande åtgärder det mest effektiva tillvägagångssättet. Genom att förhindra att dessa arter kommer till Sverige eller sprider sig inom landet kan vi minimera de skadliga konsekvenserna. För de arter som trots allt når vårt land är tidig upptäckt och effektiv bekämpning avgörande för att begränsa deras spridning och skadeverkningar. Detta är en gemensam ansträngning som kräver samarbete från alla samhällssektorer för att skydda vår biologiska mångfald och vår natur.