Vargens återkomst till EU-regioner där den tidigare var frånvarande har väckt allt större bekymmer, särskilt när det gäller dess påverkan på lokala jordbruks- och jaktsamhällen. Europakommissionen har nu tagit ett nytt steg för att tackla dessa utmaningar och uppmuntrar lokala samhällen och forskare att bidra med aktuell information för en omfattande översyn av vargens bevarandestatus.

I ett pressmeddelande säger ordförande Ursula von der Leyen, ”Koncentrationen av vargflockar i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara för boskap och potentiellt även för människor. Jag uppmanar de lokala och nationella myndigheterna att vidta åtgärder vid behov. Den nuvarande EU-lagstiftningen gör det redan möjligt för dem att göra detta.”

Med ökande förekomst av vargar i EU-regioner där de tidigare varit frånvarande har konflikter med lokala jordbruks- och jaktsamhällen blivit allt mer påtagliga. Idag lanserar Europakommissionen en ny fas av sitt arbete för att möta dessa utmaningar.

Kommissionen uppmanar aktivt lokala samhällen, forskare och alla berörda intressenter att senast den 22 september 2023 bidra med aktuell information om vargstammen och dess påverkan.

Med utgångspunkt i den insamlade datan kommer Europakommissionen att fatta beslut om eventuella förändringar av vargens skyddsstatus inom EU och om att uppdatera den rättsliga ramen för att bättre anpassa den till artens utveckling.

Denna åtgärd kommer att komplettera de nuvarande befogenheterna enligt EU-lagstiftningen som ger lokala och nationella myndigheter möjlighet att vidta åtgärder vid behov, stöttade av betydande EU-finansiering.

Redan i april 2023 inledde kommissionen insamlingen av data från expertgrupper, centrala intressenter och nationella myndigheter, i enlighet med befintlig EU- och internationell lagstiftning. Trots detta har den insamlade informationen ännu inte gett en heltäckande bild som är tillräcklig för att möjliggöra ytterligare åtgärder. Som ett resultat utökar Europakommissionen nu sitt samråd för att involvera ett bredare spektrum av aktörer.

Kommissionen är väl medveten om att vargens återkomst till regioner där den tidigare varit frånvarande kan orsaka konflikter, särskilt när åtgärder för att skydda boskap inte har genomförts tillräckligt.