Under årets älgjakt har det uppstått en ökad förvirring kring de fastställda avskjutningsmålen i olika jaktområden inom Länsstyrelsen Gävleborg. Användningen av flera databaser har skapat osäkerhet kring reglerna och eventuella ändringar i avskjutningsmålen.

Länsstyrelsen Gävleborgs avskjutningsmål är centrala för att upprätthålla en balanserad älgpopulation som harmonierar med de tillgängliga foderresurserna. Dessa mål utarbetas i så kallade älgförvaltnings- och älgskötselplaner som normalt gäller under en treårsperiod och revideras regelbundet under våren och sommaren. För närvarande finns dock en betydande osäkerhet kring tolkningen av gällande regler.

– Oklarheter i vilka avskjutningsmål som faktiskt gäller leder till en otydlighet i förvaltningen. Det är tvärtom vad vi på Länsstyrelsen eftersträvar. I förlängningen riskerar det också att leda till brist på förtroende mellan samtliga berörda parter i älgförvaltningen, säger Sandra Wahlund, enhetschef, Enheten för vilt på Länsstyrelsen Gävleborg.

Länsstyrelsen Gävleborg betonar att de alltid hänvisar till aktuell statistik tillgänglig på Älgdata, en plattform som ger jägare tillgång till uppdaterad avskjutningsinformation för deras respektive älgskötselområden och licensområden. Älgdata administreras av Länsstyrelsen och samlar omfattande information om älgförvaltningen, inklusive älgobservationer, avskjutningsstatistik, uppgifter om viltolyckor samt data från älgbetesinventeringen (ÄBIN).

De två mest använda rapporteringssidorna för älg är Viltdata, som ägs och administreras av Svenska Jägarförbundet, och Jaktrapport, som är i skogsbolagens ägo. Resultat från inventering och avskjutning som rapporteras på Viltdata och Jaktrapport överförs automatiskt till Länsstyrelsens databas, Älgdata. Endast Länsstyrelsen har befogenhet att ändra fastställda avskjutningsmål för ett specifikt område och tillsynsansvar för att säkerställa efterlevnaden av dessa beslut.

– Om myndighetens beslut inte efterlevs så kan det leda till att de uppsatta förvaltningsmålen inte uppnås. I vissa områden så kan till exempel en överskjutning riskera att älgstammen når kritiskt låga nivåer. Områden som upprepade gånger frångår myndighetens beslut riskerar också att avregistreras för jakt, säger Sandra Wahlund, enhetschef, Enheten för vilt på Länsstyrelsen Gävleborg.