Det var i januari 2021 som regeringen beslutad att ge Naturvårdsverket uppdraget att under perioden 2021–2023 ombesörja att medel ur viltvårdsfonden skulle fördelas till sökande organisationer utifrån att dessa skulle verka för att åtgärder som uppföljning och övervakning av viltstammarna, minska lidandet för trafikskadat vilt samt adaptiv klövviltsförvaltning, blev utförda. Skälet till ändringen var enligt regeringen; att hur pengar tidigare hade delats ut från fonden hade fått kritik från bland annat EU-kommissionen för att strida mot upphandlingsreglerna.

Ideella rikstäckande organisationer kan enligt förordningen söka organisations- eller verksamhetsbidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Bland annat ansökte Svenska Rovdjursföreningen om 4,2 miljoner från viltvårdsfonden. Under 2021–2022 års jakt på björn, varg och lodjur har föreningen ställt till med stora bekymmer för jägarna att kunna genomföra de beslut som olika länsstyrelser har tagit i sina förvaltningsplaner gällande de stora rovdjuren.

I sin ansökan till Naturvårdsverket har Svenska Rovdjursförvaltningen bland annat angett följande skäl till hur de skulle använda de ansökta medlen; besvara remisser och delta i projekt gällande till exempel viltförvaltning och jakt, sammanställa beslutsmaterial och underlag till myndigheter och andra berörda av viltförvaltning och jakt och initiera forskningsprojekt och utredningar kring viltförvaltning beaktande både människan, naturen och samhället. Svenska Rovdjursföreningen anger även att de har som avsikt att utöka informationen och kunskapen hos viltförvaltningsdelegationerna, länsstyrelserna, politikerna och allmänheten.

Den 1 april meddelade Naturvårdsverket att Svenska Rovdjursföreningen fått avslag på sin ansökan.