Efter att ha konstaterat överträdelser av avtalsvillkor och en överskjutning under älgjakten, har Länsstyrelsen Gävleborg beslutat att säga upp nyttjanderättsavtalen för jakt på statlig mark i Norra Hälsingland. Skogsbolaget Holmen, som är ordförande i älgförvaltningsgruppen och en av de största markägarna, förlorar därmed rätten att bedriva jakt i området.

Under hösten har Länsstyrelsen observerat brister i Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde, där skogsbolaget Holmen är en central aktör. Avvikelser från avtalsenliga jaktförhållanden och en överskjutning av älgstammen har lett till att Länsstyrelsen valt att säga upp nyttjanderättsavtalen för jakt på statlig mark. Trots pågående dialog har älgförvaltningsgruppen, ledd av Holmen, fortsatt jakten utan att överensstämma med avtalskraven.

– Det här är en allvarlig situation. Älgförvaltningen är uppbyggd med dialog och samverkan i åtanke. Det sätt man bedrivit jakten i norra Hälsingland riskerar att leda till skador på förtroendet för systemet i stort som kan bli svåra att reparera, säger Sandra Wahlund, enhetschef för Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Holmen, som inte bara är en betydande markägare utan också ordförande i älgförvaltningsgruppen och företrädare i de områden där överskjutningar har varit mest påtagliga, anses av Länsstyrelsen bära ansvar för den utvecklade situationen i området. Naturvårdsverkets uppdrag till länsstyrelserna att upplåta statlig mark för jakt förutsätter en inriktning på naturvård och sund viltförvaltning, vilket Länsstyrelsen Gävleborg anser inte har efterlevts i Norra Hälsingland. Uppsägningen innebär att Holmen kommer att förlora möjligheten att bedriva jakt på marken när uppsägningstiden har löpt ut.