Idag inleddes ripjakten på bland annat statens mark i Jämtland. Sedan hösten 2020 har Länsstyrelsen i Jämtland arbetat med en policy kring småviltsjakten utifrån att man under förra hösten hade en delvis ny situation med flertalet ansökningar från samebyarna om avlysning av jaktområden.
Länsstyrelsen har därför haft dialoger med både jägare och rennäringen med syftet att förbättra situationen för alla parter inför årets småviltsjakt. Under 2020 hände det att jägare begav sig ut på jaktområden en bra bit från bebyggelse för att sent på kvällen få besked om att jaktområdet som de planerat att jaga dagen därpå var avlyst. Det gjorde att irritationen bland jägare av förståeliga skäl var ganska hög.

Ambitionen med den framtagna policyn är därför att minska antalet avlysta områden, att minska avlysningar som sker med kort varsel och att tydliggöra bedömningsgrunder för beslut för alla parter – såväl samebyar som jägare.

Trots den framtagna policyn var det kvällen innan ripjakten startade oklart kring vad som gällde för ripjakten inom Ruvhten sijte sameby då samtliga områden var stängda utifrån att Länsstyrelsen fått in en begäran om avlysning av jakten från samenyn.
I sin ansökan om avlysning som gällde för majoriteten av de jaktområden som finns inom samebyn, angavs skäl som renens behov av betesro och brunstperiod, slakt, samt den egna älg- och björnjakten.

Samma dag som nu ripjakten har inletts kom Länsstyrelsen beslut kring ansökan där man avslår ansökan om avlysning av renskötselskäl från och med 25 augusti 2021 till och med 9 oktober 2021. Som skäl i sitt beslut angav Länsstyrelsen följande
– Länsstyrelsen bedömer att motiveringen som angetts inte är väl avgränsad i tid och rum och heller inte tillräckligt klargörande om hur just småviltsjakten utgör någon olägenhet av betydelse för rennäringen.
– För viss olägenhet som upplåtelsen av småviltsjakten orsakar utgår intrångsersättning till samebyn från sålda jakttillstånd.
– Betesro och brunst utgör i normalfallet inte skäl för avlysning, enligt Länsstyrelsens bedömning.
– Eftersom småviltsjakten är kvoterad i Ruvhten Sijte (max fem jägare per område och dag) är bedömningen att störningen är begränsad och att jakten inte påverkar förekomsten av strövrenar på kringliggande privatmarker utöver eventuell påverkan av det allemansrättsliga friluftslivet.

Länsstyrelsen avvisar även den del av ansökan som avser avlysning med anledning av samling och höstslakt.
För att Länsstyrelsen eventuellt ska kunna förändra sitt beslut behöver Ruvhen sijte sameby komma in med en förnyad ansökan som är tydligare avgränsad i tid och rum.